Voorwaarden en Reglement

Algemene Voorwaarden
2BeSittard

Terminologie
De termen 2BeSittard, de appartementen, de eigenaar, het appartement, de accommodatie en Short- & Longstay Appartementen zijn termen voor 2BeSittard.
Gast: een persoon die bij 2BeSittard heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij 2BeSittard heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van 2BeSittard, of namens de eigenaar van 2BeSittard, de Short- & Longstay Appartementen beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door 2BeSittard.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      2BeSittard 
1.1    2BeSittard is beschreven in de website www.2besittard.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de Short- & Longstay Appartementen ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in 2BeSittard is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3    De Short- & Longstay Appartementen zijn 24 uur per dag toegankelijk. De Short- & Longstay Appartementen hebben een eigen afsluitbare ingang.
1.4    Rusttijden zijn van 22.00 uur – 08.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de appartementen of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de Short- & Longstay Appartementen, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.
1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8    Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur, uitchecken uiterlijk tot 10.00 uur. Eerder inchecken of later uitchecken is alleen in onderling overleg mogelijk en toegestaan. Bij het uitchecken dient de gast de sleutel van de accommodatie terug te leggen in het (bij de accommodatie behorende) sleutelkluisje of te laten liggen op de tafel in het appartement en de deuren achter zich dicht te trekken.
1.9    2BeSittard is minder geschikt voor kinderen.
1.10  De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico. Parkeerplaatsen kunnen niet worden gereserveerd.
1.11  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.12  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.13  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot 2BeSittard ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.14  Gasten van 2BeSittard dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat onderaan dit document is vermeld alsmede ophangt in de centrale hal van 2BeSittard. 
1.15  2BeSittard is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 75635879.

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, airconditioning en BTW. 
De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Tenzij ander vermeld of overeen gekomen. 
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van 2BeSittard zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van 2BeSittard (www.2besittard.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 2BeSittard is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
2.5    Ontbijt is niet inbegrepen in de gestelde tarieven en wordt niet geleverd door 2BeSittard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is mogelijk via de daartoe door 2BeSittard beschikbaar gestelde kanalen zoals, doch niet uitsluitend, www.booking.com, www.airbnb.com en www.2besittard.nl 
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door 2BeSittard.
3.3    Reserveringen dienen te allen tijde voor de volledige 100% vooraf betaald te zijn. Indien dit niet het geval is kan (met onmiddellijke ingang) de toegang tot 2BeSittard ontzegt en/of geweigert worden, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4    Bij betalingen dient de gast zich te houden aan de eventuele afspraken die schriftelijk gemaakt zijn tussen de gast en 2BeSittard.
3.5    Bij reserveringen voor langere termijn of vanuit het buitenland kan 2BeSittard eisen dat een aanbetaling gedaan wordt. Indien hier niet aan voldaan wordt kan 2BeSittard de reservering weigeren, annuleren of herroepen zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. Tevens kan de toegang 2BeSittard ontzegt en/of geweigerd worden. 

4.0    Annulering
4.1    Tot 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met dinsdag. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van een eventueel betaald voorschotbedrag.
4.2    Bij annulering vanaf 1 dag voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de overnachtingen in rekening gebracht . Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van een eventueel betaald voorschotbedrag.
4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht. 
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk per email via 2besittard@gmail.com worden doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen.
4.5    2BeSittard heeft steeds het recht om definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.  

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door 2BeSittard of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5.5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken, conform het gestelde, is 2BeSittard gerechtigd om de gast een boete van 150,00 euro (zegge: honderd en vijftig euro) per dag(deel) in rekening te brengen. Deze boete dient door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden betaald en komt bovenop eventuele kosten voor het vervangen van sloten.
5.6   Indien de gast de sleutels bij het uitchecken niet conform het gestelde heeft ingeleverd is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen per aangetekende post aan de eigenaar te versturen. Eventueel verlies van een sleutel (door een postbezorger) is voor rekening van de gast.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan 2BeSittard voor te leggen. 2BeSittard dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is 2BeSittard gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van 2BeSittard kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    2BeSittard kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart 2BeSittard tegen aanspraken dienaangaande. 2BeSittard is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van 2BeSittard.
8.2     2BeSittard kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van 2BeSittard.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van 2BeSittard, indien en voor zover 2BeSittard uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van 2BeSittard is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van 2BeSittard in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    2BeSittard aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy
9.1    2BeSittard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 1) Voor- en achternaam, 2) Geslacht, 3) Geboortedatum, 4) Adresgegevens, 5) Telefoonnummer, 6) E-mailadres, 7) Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, 8) Gegevens over uw activiteiten op onze website, 9) Bankrekeningnummer.
9.2    2BeSittard kan gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 2BeSittard kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 2BeSittard raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat 2BeSittard zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 2besittard@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
9.3    2BeSittard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 1) het afhandelen van uw betaling, 2) verzenden van informatie, onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, 3) contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, 4) u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
9.4    2BeSittard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
9.5    2BeSittard deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt 2BeSittard uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
9.6    U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit doet u door contact met ons op te nemen via 2besittard@gmail.com.
9.7    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
9.8    2BeSittard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijk gegevens? Dan kunt u contact opnemen met ons via 2besittard@gmail.com.

10    Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement nietig of vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige of vernietigbare artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.


Door betreden van het terrein van 2BeSittard, de appartementen en/of de parkeerplaatsen, alsmede door het maken van een reservering aanvaardt u de algemene voorwaarden van 2BeSittard.

2BeSittard

Short- & Longstay Appartementen

Geleenstraat 2

6133 XL Sittard

Netherlands

Mobiel: +31 6 39 32 04 00

Email: 2besittard@gmail.com
Website: www.2besittard.nl

Huishoudelijk Reglement
2BeSittard

Hieronder staan de huisregels vermeldt die gelden in en buiten het gebouw van 2BeSittard. Hierop hebben alle appartementen als ook de algemene ruimtes en buitenruimtes betrekking. 2BeSittard verwacht dat de gast zich aan deze regels houden, zodat een prettige sfeer blijft bestaan. 

 • Het is verboden drugs te gebruiken in en om het gebouw, alsmede drugs en goederen illegaal te verhandelen.
 • Het dragen van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie of agressie tegen ondernemer, personeel en bezoekers wordt niet getolereerd. 
 • Glaswerk mag onder geen vooraarde buiten het gebouw worden meegenomen. 
 • Eigendommen van het complex dienen te allen tijde in het gebouw te blijven.
 • Bij beschadiging van onze eigendommen kunt u aansprakelijk gehouden worden voor de reparatie- en / of vernieuwingskosten. 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies en / of schade aan persoonlijke eigendommen van bezoekers.
 • Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd worden bij de eigenaar van 2BeSittard.
 • Het is verboden overlast te veroorzaken.
 • Hinderlijk of aanstootgevend gedrag in of om het gebouw wordt niet getolereerd. Hieronder valt onder andere het samenscholen van twee of meer personen.
 • De directie en het personeel kunnen te allen tijde iemand de toegang weigeren of verzoeken het pand te verlaten. Zij hebben hierin het laatste woord. 
 • Aanwijzingen van de directie en het personeel dienen opgevolgd te worden. 
 • Roken in de appartementen en openbare ruimtes van dit gebouw is ten strengste verboden, met uitzondering van het terras aan de voorzijde van het gebouw. Bij overtreding van dit verbod zullen eventuele boetes en schade op u verhaald worden. 

Door betreden van het terrein van 2BeSittard, de appartementen en/of de parkeerplaatsen, alsmede door het maken van een reservering aanvaardt u het huishoudelijk reglement van 2BeSittard. Bij overtreding van de gestelde regels kunt u gesommeerd worden het terrein van 2BeSittard te verlaten. Tevens kan dit ertoe leiden dat u de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt ontzegd. Zo nodig wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons de politie ingeschakeld.